W jaki sposób zgłosić Chrzest Święty?

Rodzice dziecka lub katechumen (dorosły przygotowujący się do Chrztu) osobiście zgłaszają się w kancelarii parafialnej wraz z skróconym odpisem aktu urodzenia wydanym przez USC przynajmniej trzy tygodnie przed planowanym terminem Chrztu. Na jego podstawie dane dziecka lub katechumena wpisywane są do kartoteki parafialnej.

Jeśli rodzice dziecka należą do naszej parafii, nie są potrzebne dane rodziców. Natomiast w przypadku, gdy rodzice lub jeden z rodziców jest spoza parafii, powinni dostarczyć podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, zawód).

Rodzice chrzestni powinni być członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub członkami Kościoła, z którym jesteśmy we wspólnocie ołtarza i ambony (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Dopuszcza się, aby jedno z rodziców chrzestnych było innego wyznania chrześcijańskiego.

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być ludzie, którzy z naszego Kościoła wystąpili, niewierzący, obojętni lub nie należący do żadnego Kościoła.

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny przeprowadza rozmowę z rodzicami i rodzicami chrzestnymi na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobowiązań i obowiązków rodziców i rodziców chrzestnych.

Dorośli katechumeni przygotowywani są do Sakramentu Chrztu Świętego na poziomie pełnego kursu nauki konfirmacyjnej. W tym przypadku Chrzest jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza.

Chrztu Świętego z reguły udziela się podczas nabożeństwa bezpośrednio po odczytaniu Ewangelii.

Udzielanie sakramentu Chrztu Świętego nie wiąże się z żadnymi opłatami formalnymi.

W jaki sposób wstąpić do Kościoła?

Osoby, które chcą wstąpić do naszego Kościoła, a nie były ochrzczone, są przyjmowane do Kościoła poprzez Chrzest Święty. Akt ten jest poprzedzony okresem przygotowawczym, którego długość ustalana jest indywidualnie. W tym czasie katechumeni poznają naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na poziomie nauk przedkonfirmacyjnych i biorą czynny udział w życiu parafii, żeby poznać nasze środowisko.

Osoby, które zostały ochrzczone w innych Kościołach chrześcijańskich, a chciałyby wstąpić do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, także są przyjmowane po okresie przygotowawczym. Wstąpienie odbywa się  przez akt konwersji, czyli uroczyste wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Formalnym wymogiem  jest dostarczenie do parafii odpis aktu Chrztu Świętego z macierzystej parafii.

Świadkami konwersji powinny być co najmniej dwie osoby wyznania ewangelicko-augsburskiego, które po dokonanym obrzędzie wraz z wstępującym do Kościoła oraz duchownym podpisują odpowiedni protokół w Księdze Wstąpień parafii. Podczas konwersji osoba pragnąca wstąpić do Kościoła wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa, a także przyrzeka wierność Chrystusowi oraz  składa obietnicę uczestniczenia w życiu Kościoła, poprzez udział w nabożeństwach i przystępowanie do Sakramentu Komunii Świętej, a także dbanie o dobro wspólnoty.

Osoby planujące konwersję w pierwszej kolejności zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach, spotkaniach parafialnych i innych formach działalności parafii, celem zapoznania się z nauką oraz  życiem naszego Kościoła.

Zachęcamy też do osobistego kontaktu z duchownym, który chętnie odpowie na pytania dotyczące Kościoła oraz do udziału w spotkaniach dla osób zainteresowanych nauką Kościoła ewangelickiego, które odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00.

W okresie od kwietnia do końca października informacji na temat nauki i życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można uzyskać w Punkcie29 zlokalizowanym wewnątrz kościoła.

W jaki sposób zawrzeć ślub?

Kościół Ewangelicko-Augsburski udziela ślubów mających skutki cywilno-prawne (zwanych potocznie ślubami konkordatowymi). Aby zawrzeć ślub w naszym Kościele należy udać się do USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (trzy jednobrzmiące egzemplarze). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 3 miesiącach, wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 3 miesiące przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).

Otrzymane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Ze względów organizacyjnych sugerujemy, aby termin ślubu uzgodnić z duchownym znacznie wcześniej. W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich trzech egzemplarzach dokumentu USC. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu, jeden egzemplarz pozostaje w parafii, a jeden wraca do USC (najpóźniej do 5 dni) i na jego podstawie urząd wydaje Odpis Aktu Ślubu.

Dokumenty kościelne, które należy złożyć w kancelarii parafialnej, to skrócone odpisy aktów Chrztu Św. (niezależnie od wyznania).

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch pełnoletnich świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane. Świadkowie nie muszą być wyznania ewangelickiego.

Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej parafii, to po ślubie jego macierzysta parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu w celu naniesienia zmian w swoich księgach parafialnych.
Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego, Odpis Aktu Ślubu również wysyłany jest do jego macierzystej parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest parafia.

Zapowiedzi w parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (parafie porozumieją się miedzy sobą).

Zawarcie małżeństwa poprzedzone jest kilkoma spotkaniami z duchownym, których celem jest pogłębianie znajomości biblijnej nauki o świętości i trwałości małżeństwa i rodziny.

Wystrój kościoła, dodatkowe kwiaty, itp. Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie w porozumieniu z duchownym. W tym celu należy również skontaktować  się z kościelnym oraz z organistą celem omówienia szczegółów przebiegu uroczystości.

Formalna opłata za ślub wynosi 350 zł i powinna zostać uiszczona w kancelarii parafialnej, która wydaje stosowne pokwitowanie.

Małżeństwo osób rozwiedzionych

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP stoi na biblijnym stanowisku nierozerwalności małżeństwa. Tam jednak, gdzie małżeństwo uległo rozpadowi i zostało rozwiedzione wyrokiem Sądu, przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy jako wynik ludzkiego grzechu i zatwardziałości serc. Kościół nie przeprowadza postępowania rozwodowego. Osoba rozwiedziona pragnąca wstąpić w nowy związek małżeński, zobowiązana jest uzyskać dyspensę Biskupa Kościoła, który zajmie stanowisko po zaopiniowaniu wniosku przez właściwego proboszcza.

Małżeństwo rozwiedzione, ponownie nawiązujące pożycie, po ponownym zawarciu małżeństwa (w Urzędzie Stanu Cywilnego) przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej i zostanie włączone w przyczynną modlitwę Kościoła. Jakiekolwiek powtarzanie ślubu kościelnego czy błogosławieństwa Kościoła jest w tym przypadku niedopuszczalne. Pojednanie tego małżeństwa jest bowiem właściwym powrotem do ich uprzednio przed Bogiem zawartego związku.

Małżeństwa osób o różnorodnej przynależności wyznaniowej, religijnej lub światopoglądowej

Ewangelicy podejmujący decyzję życia w małżeństwie zróżnicowanym co do wyznania lub światopoglądu zobowiązani są nie tylko do zachowania wierności Bogu i Kościołowi w osobistym życiu, ale też przy wszelkim poszanowaniu współmałżonka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru. Właściwym do zawierania małżeństwa, w którym tylko jedna ze stron jest ewangelicka, jest kościół parafii strony ewangelickiej i porządek liturgiczny Kościoła ewangelicko–augsburskiego. Takie małżeństwo winno być zawierane wobec duchownego Kościoła ewangelicko–augsburskiego.

W przypadku zawierania małżeństwa przez ewangelika wyznania augsburskiego z ewangelikiem wyznania ewangelicko-reformowanego lub ewangelicko-metodystycznego asystującym może być adekwatnie duchowny Kościoła ewangelicko–reformowanego lub Kościoła ewangelicko–metodystycznego.

Jeśli poważne trudności nie pozwalają zachować powyższych wymogów i strona ewangelicka zamierza zawrzeć małżeństwo poza Kościołem ewangelicko–augsburskim, zobowiązana jest uzyskać dyspensę właściwego Biskupa Diecezjalnego, który zajmie stanowisko po konsultacji z właściwym proboszczem. Dyspensa ta nie jest zwolnieniem od wymogów zachowania wierności Bogu i Kościołowi ewangelicko–augsburskiemu w osobistym życiu i przy wszelkim poszanowaniu ekumenicznym współmałżonka, od nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza od wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim. Członek innego Kościoła, który pragnie zawrzeć małżeństwo w Kościele ewangelicko–augsburskim zwraca się do swojego proboszcza z prośbą o możliwość uzyskania dyspensy jego Kościoła.

Zabrania się, przed lub po zawarciu małżeństwa w Kościele ewangelicko–augsburskim, stosować inne religijne zawarcie tegoż małżeństwa w celu wyrażenia lub odnowienia zgody małżeńskiej.

W przypadku zawarcia małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania lecz nie co do religii, w Kościele ewangelicko–augsburskim dopuszcza się obecność duchownego reprezentującego Kościół drugiej strony. Analogicznie w przypadku zawierania małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania w innym Kościele chrześcijańskim dopuszcza się obecność duchownego ewangelickiego.

Składka kościelna

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych. W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne oraz bierne prawo wyborcze.

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych finansowana jest działalność statutowa parafii, administrowane są budynki parafialne, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna.

Dla każdej parafii ważne jest regularne opłacanie składek kościelnych. Zachęcamy do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot.

W tytule przelewu należy wpisać: ofiara na cele kultu religijnego. Pozwoli to na odliczenie wpłaconej kwoty od podatku.
Numer rachunku bankowego: 27 1050 1575 1000 0023 1850 9458