Kościół to wspólnota, w której głos każdej osoby należącej do niej jest ważny. Przekłada się to na organizację naszego Kościoła. Na każdym poziomie – parafialnym, diecezjalnym i ogólnokościelnym – znajdują się wybierani przedstawiciele. W przypadku parafii tym wybieralnym organem zarządczym jest Rada Parafialna, a organem kontrolnym Komisja Rewizyjna. Rada Parafialna zajmuje się wszystkimi bieżącymi decyzjami dotyczącymi życia duchowego parafii, parafialnych działań diakonijnych i administracji oraz wspiera proboszcza w wykonywaniu obowiązków (pełne brzmienie uprawnień i obowiązków Rady znajduje się na dole wpisu). Komisja rewizyjne kontroluje dokumentację finansową parafii.

W tym roku kończy się pięcioletnia kadencja obecnej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej.

Wybory nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej odbędą się 12 grudnia 2021 r. na Zgromadzeniu Parafialnym po nabożeństwie.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich osób należących do naszej parafii, by sprawdziły, czy mają prawo do głosowania na Zgromadzeniu Parafialnym (czynne prawo wyborcze) oraz by wzięły udział w wyborach. Zapraszamy też osoby, posiadające prawo do kandydowania (bierne prawo wyborcze) do rozważenia swojej kandydatury. Szczegóły dotyczące tych kwestii znajdują się poniżej.


Zasiadanie w Radzie Parafialnej albo Komisji Rewizyjnej to przywilej i obowiązek jednocześnie; pozwala mieć konkretny wpływ na funkcjonowanie naszej wspólnoty. Talenty, zdolności, wiedza, kompetencje, pomysły i inicjatywy radnych mogą wzbogacić i polepszyć funkcjonowanie parafii. Z drugiej strony praca w Radzie wymaga poświęcenia czasu i wzięcia odpowiedzialności za niełatwe nieraz decyzje. Podobnie jest z Komisją Rewizyjną. Funkcja kontrolna Komisji Rewizyjnej pozwala zachować przejrzystość w kwestiach prowadzenia księgowości parafii, ale wymaga od członków Komisji poświęcenia czasu i uwagi przy sprawdzaniu parafialnych dokumentów.

KTO USTALA ZASADY GŁOSOWANIA

Kwestie czynnego i biernego prawa wyborczego regulują przepisy ogólnokościelne uchwalone przez Synod Kościoła, ujęte w Regulaminie Parafialnym. Regulamin Parafialny i inne akty prawne naszego kościoła są dostępne na stronie: https://bik.luteranie.pl/pl/strona_glowna/prawo_koscielne.html

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ (CZYNNE PRAWO WYBORCZE)

Głosować mogą pełnoletnie osoby należące do parafii, które zostały konfirmowane lub wstąpiły do Kościoła, uczestniczą w życiu parafii, oraz mają opłacone składki parafialne za ubiegły rok lub są zwolnione z płacenia składek.

Wynika to z §8 ust. 1 Regulaminu Parafialnego:
„Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną”.

JAK SPRAWDZIĆ CZY JEST SIĘ W SPISIE WYBORCÓW

Lista Wyborców, czyli lista parafian uprawnionych do głosowania jest dostępna w kancelarii parafialnej przez najbliższe dwa tygodnie – czyli do 21 listopada. To samo dotyczy sprawdzenia czy posiada się bierne prawo wyborcze.

KTO MOŻE KANDYDOWAĆ DO RADY PARAFIALNEJ I KOMISJI REWIZYJNEJ (BIERNE PRAWO WYBORCZE)

Do Rady Parafialnej albo Komisji Rewizyjnej mogą zostać wybrane osoby, które przez trzy lata nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, czyli ukończyły 21 lat, należą do parafii, zostały konfirmowane lub wstąpiły do Kościoła, uczestniczą w życiu parafii, oraz mają opłacone składki parafialne za ostatnie trzy lata lub są/były zwolnione z płacenia składek.

Wynika to z §8 ust. 2 Regulaminu Parafialnego:
Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział  w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego”.

JAK ZGŁOSIĆ KANDYDATURĘ

Kandydatów do Rady mogą zgłosić osoby posiadające czynne prawo wyborcze nie później niż dwa tygodnie przed wyborami. Oznacza to, że w tych wyborach kandydatów można zgłaszać do 28 listopada.

Do zgłoszenia KONIECZNE jest dołączenie pisemnej zgody zgłaszanej osoby (formularz oświadczenia o kandydowaniu jest do pobrania w kancelarii parafialnej).

Wynika to z § 24 ust. 1 i 2 Regulaminu Parafialnego:
„Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na ręce proboszcza.
Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata”.

PRAWA I OBOWIĄZKI RADY PARAFIALNEJ (ZAKRES KOMPETENCJI)

Zakres kompetencji Rady Parafialnej jest ujęty w §21 Regulaminu Parafialnego:
„W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy
w szczególności:
a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz
krzewienie życia religijnego w Parafii,
b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w
myśl zasady powszechnego kapłaństwa,
c) dawanie dobrego przykładu innym,
d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas i miejsce
nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie
w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,
e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,
f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności
w Parafii i w Kościele,
g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu
Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,
h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na
Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,
i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opracowywanie
projektu budżetu Parafii,
j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziału Parafii na
okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,
k) podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania świeckich pracowników parafialnych,
a także ustalanie warunków służby duchownych i pracy świeckich pracowników Parafii,
l) powoływanie komisji parafialnych,
m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych
wraz z uzasadnieniem”.